Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van MSI Holding B.V., o.a. handelend onder de naam Onlineondernemen.nu, gevestigd te Oisterwijk (hierna te noemen: Online ondernemen) en haar gebruikers (hierna te noemen: Gebruiker) en/of adverteerders (hierna te noemen: Adverteerder).


ARTIKEL 1. | DEFINITIES

Voor zover de aard of strekking van de bepalingen daaraan niet in de weg staat, worden de volgende termen in deze algemene voorwaarden, in de navolgende betekenis gebruikt.

  1. Online ondernemen: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Oisterwijk, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 65293940.
  2. Adverteerder: de partij die een overeenkomst ten behoeve van het plaatsen van een advertentie op de Website www.onlineondernemen.nu heeft gesloten met Online ondernemen.
  3. Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden van Online ondernemen, zoals in dit document staan beschreven, en alle daarvan deel uitmakende documenten.
  4. Dienst: Alle huidige en toekomstige elektronische of digitale diensten die Online ondernemen aanbiedt, waaronder maar niet beperkt tot de Website, digitale applicaties, digitale nieuwsvoorzieningen en archieven.
  5. Gebruiker: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de Dienst(en) van Online ondernemen, waaronder maar niet uitsluitend de Website, digitale applicaties, digitale nieuwsvoorzieningen en archieven die Online Ondernemen aanbiedt.
  6. Overeenkomst: De tussen Online ondernemen en Adverteerder overeengekomen afspraken inclusief bijbehorende bedragen en voorwaarden, waaronder deze Algemene Voorwaarden.
  7. Wederpartij: rechtspersoon of natuurlijke persoon al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met Online ondernemen of gebruik maakt van de diensten van Online ondernemen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Iedere Adverteerder of Gebruiker is een Wederpartij. Niet iedere Wederpartij is een Adverteerder of Gebruiker.
  8. Website: De website www.onlineondernemen.nu en alle gerelateerde subdomeinen, beheerd door Online ondernemen.
  9. Advertentie: Onder advertentie kan worden verstaan het aanbod, waaronder een Banner, pop-up, advertorial, blogartikel, e-book, whitepaper, checklist, bedrijfsvermelding en alle andere voorkomende diensten op de Website waarvoor de adverteerder bij plaatsing een vergoeding betaalt aan Online ondernemen.

 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Online ondernemen aangegane overeenkomsten (schriftelijk of digitaal/mail) tot het leveren van diensten. Een algemene verwijzing door opdrachtgever naar welke andere (eigen) algemene (inkoop)voorwaarden dan ook, wordt door Online ondernemen niet aanvaard, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk/digitaal overeengekomen. Onder offertes en begrotingen wordt ook verstaan de door Online ondernemen per e-mail bevestigde (prijs)afspraken.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van diensten van Online ondernemen en iedere tot stand gekomen overeenkomst.

2.3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.

2.4. De toepasselijkheid van de eventuele algemene of andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.6. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

2.7. De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar gesteld op de Website, alwaar de Wederpartij de Algemene Voorwaarden kan downloaden.

2.8. Door de Diensten te gebruiken, verklaart de Wederpartij akkoord te zijn met de Algemene Voorwaarden en een exemplaar daarvan ter beschikking te zijn gesteld.

2.9. Online ondernemen is gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Online ondernemen zal een voorgenomen wijziging uiterlijk 30 kalenderdagen voor de datum van inwerkingtreding plaatsen op de Website en bij voor de Wederpartij ingrijpende aanpassingen deze ook bekendmaken per e-mail. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige Overeenkomsten. Indien Wederpartij niet akkoord is met de wijzigingen, kan Wederpartij de Overeenkomst met Online ondernemen beëindigen vóór de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Indien de Wederpartij de Diensten gebruikt na de datum van inwerkingtreding, verklaart de Wederpartij daarmee akkoord te zijn met de gewijzigde Algemene Voorwaarden en een exemplaar daarvan ter beschikking te zijn gesteld.

2.10. In de gevallen waarin de betreffende Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal Online ondernemen een regeling treffen naar redelijkheid.

2.11. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan.

 

ARTIKEL 3. | VERPLICHTINGEN ONLINE ONDERNEMEN

3.1  In de uitvoering van haar dienstverlening is Online ondernemen gehouden tot het betrachten van zorgvuldigheid zo groot als redelijkerwijs van haar mag worden verwacht, waarbij geldt dat Online ondernemen vrij is in de wijze waarop zij haar dienstverlening verleent en Online ondernemen te allen tijde onbeperkt gerechtigd is om bij de uitvoering van haar diensten derden in te schakelen.

3.3.  Online ondernemen spant zich in om voor Gebruiker een zo relevant mogelijke gebruikerservaring te creëren. Online ondernemen is vrij te kiezen op welke wijze zij de content cq. het aanbod van Adverteerder onder de aandacht brengt bij de Gebruiker.

3.4.  Online ondernemen spant zich in voor een continue en correcte werking van de Website. Indien het voor onderhoud of uitbreiding wenselijk is de toegang tot de Website (tijdelijk) te beperken, zal Online ondernemen trachten deze beperkingen op tijdstippen te doen dat de Gebruiker hiervan zo min mogelijk hinder ondervindt.

 

ARTIKEL 4. | PRIJZEN EN BETALINGEN

4.1. Het aanbod van Online ondernemen vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren, waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, een vaste prijs, abonnementsprijzen of een uurtarief.

4.2.Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Online ondernemen vermelde prijzen exclusief btw.

4.3. Online ondernemen is steeds gerechtigd gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen. In die gevallen is Online ondernemen niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat deze vooruitbetaling volledig is voldaan.

4.4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden duurovereenkomsten jaarlijks vooraf gefactureerd.

4.5. Tenzij anders is vermeld, dienen betalingen te geschieden middels overboeking, binnen 14 dagen na factuurdatum op de door Online ondernemen voorgeschreven wijze. Aftrek van enige korting of schuldvergelijk is opdrachtgever niet toegestaan, tenzij anders wordt overeengekomen.

4.6. Reclames op facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk/digitaal te worden aangemeld.

4.7. In geval uitdrukkelijk automatische incasso van betalingen is overeengekomen, is de opdrachtgever, onverminderd het bepaalde in lid 8, redelijke administratiekosten verschuldigd indien een betaling wordt gestorneerd of om andere redenen niet automatisch kan worden geïncasseerd. In dat geval kan Online ondernemen de openstaande betaling, inclusief de hier bedoelde administratiekosten, middels overboeking vorderen.

4.8. De opdrachtgever is steeds gehouden te betalen zonder verrekening of schuldvergelijking.

4.9. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de opdrachtgever, over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de opdrachtgever handelt in hoedanigheid van consument.

4.10. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

ARTIKEL 5. | OVERMACHT

5.1. Online ondernemen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.

5.2. Voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

5.3. Indien Online ondernemen bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.

5.4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

 

ARTIKEL 6. | VRIJWARING AANSPRAKELIJKHEID

6.1. Online ondernemen is niet aansprakelijk jegens Wederpartij voor directe noch indirecte schade die niet veroorzaakt is als gevolg van opzet, schuld en/of grove nalatigheid aan de zijde van Online ondernemen.

6.2. Online ondernemen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien, ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden, toch aansprakelijkheid van Online ondernemen bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking.

6.3. Online ondernemen is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, geleden verlies of gederfde winst of gevolgschade, van welke aard dan ook, als gevolg van het gebruik van de Diensten, of de op de Website beschikbaar gestelde informatie, althans schade als gevolg van het handelen op basis van die informatie, links naar websites van derden op haar Website, plaatsing van reviews door derden op haar website, tijdelijke of permanente uitval van (delen van) de Website, het gebruik van andere technische faciliteiten.

6.4. Online ondernemen garandeert geen concrete resultaten. De Website is geleverd op een “as is” en “as-available” basis. Online ondernemen aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijk voor het niet functioneren van applicaties of functionaliteiten.

6.5. Onverminderd het bepaalde in 18.1, 18.2 en 18.3 geldt, dat – indien Online ondernemen aansprakelijk is of wordt jegens Wederpartij – Online ondernemen maximaal aansprakelijk is voor het bedrag dat Wederpartij de laatste 12 maanden aan Online ondernemen verschuldigd is geweest, waarbij Online ondernemen gerechtigd is om het uit de aansprakelijkheid voortvloeiende verschuldigde bedrag te verrekenen met openstaande nota’s (ook indien de betaaltermijn op deze nota’s nog niet is verstreken) en toekomstige leveringen (voor zover die reeds in beperkte of onbeperkte hoeveelheid tegen een al vastgestelde prijs zijn overeengekomen).

6.6. Nimmer zal de aansprakelijkheid van Online ondernemen meer belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Online ondernemen daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Online ondernemen dat krachtens die verzekering toepassing vindt.

6.7. Iedere aansprakelijkheid kan pas ontstaan nadat Online ondernemen in gebreke is gesteld om de schadeveroorzakende gebeurtenis weg te nemen dan wel te beperken, en zij ook na daarvoor een redelijke termijn van minimaal 30 dagen is gesteld, daartoe geen (herstel)actie heeft ondernomen, onverminderd de overige wettelijke vereisten voor aansprakelijkheid.

6.8. Online ondernemen aanvaardt geen aansprakelijkheid indien zij niet telefonisch bereikbaar is gedurende enige tijd.

6.9. Online ondernemen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid van welke informatie of gegevens dan ook die zij van derden heeft ontvangen.

6.10. Taal-, spel-, of vergelijkbare fouten kunnen Online ondernemen niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Online ondernemen in het leven roepen.

6.11. Online ondernemen is op geen enkele wijze jegens de Gebruiker verantwoordelijk voor het gedrag, uitingen, informatie verstrekkingen, etc., van een andere Gebruiker.

6.12. Online ondernemen is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

6.13. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de gebruiker uit welken hoofde ook jegens Online ondernemen vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de gebruiker deze rechten en/of bevoegdheden jegens Online ondernemen kan aanwenden.

6.14. Onverminderd het verder bepaalde in de disclaimer van Online ondernemen, kan Online ondernemen niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Online ondernemen aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, de daarop verschenen of naar verwezen inhoud of de (on)bereikbaarheid van de site. Uitingen op Online ondernemen, zijn die van derden en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Online ondernemen. Online ondernemen kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen. Online ondernemen kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de Gebruiker wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

6.15. Verwijzingen op deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden waarover Online ondernemen geen controle heeft. Online ondernemen draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie via die andere bronnen. Gebruiker legt voor eigen rekening en risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan zijn verbonden.

6.16. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Online ondernemen bedraagt één jaar.

6.17. Behoudens in het geval van opzet en bewuste roekeloosheid van Online ondernemen, zal de Gebruiker en/of Adverteerder Online ondernemen vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens Online ondernemen.

 

ARTIKEL 7. | INTELLECTUELE EIGENDOM

7.1. Op alle inhoud en opmaak (waaronder mede, maar niet limitatief, begrepen: teksten, foto’s, logo’s, tekeningen, andere afbeeldingen, geluidsfragmenten, films, databestanden, met inbegrip van delay-out, en kenmerkende kleurencombinaties, domeinnamen) van de Website en de overige Diensten van Online ondernemen rusten rechten van intellectuele eigendom. Gebruik is enkel toegestaan met toestemming van de rechthebbende.

7.2. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Online ondernemen en/of de rechthebbende, niet toegestaan om (eventueel: delen van) de Website of overige Diensten openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te exploiteren in zowel Nederlands geschrift als vertaald of enige andere vorm, tenzij anders overeengekomen.

7.3. Indien de Gebruiker de intellectuele eigendomsrechten van Online ondernemen schendt, is de Gebruiker aansprakelijk voor alle schade die Online ondernemen daardoor of in verband daarmee lijdt. Online ondernemen behoudt zich het recht voor om sancties op te leggen.

7.4. Adverteerder garandeert Online ondernemen te allen tijde dat het gebruik door Online ondernemen van door opdrachtgever verstrekte gegevens of anderszins, Online ondernemen niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden.

7.5. Adverteerder vrijwaart Online ondernemen volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken die derden jegens Online ondernemen te gelde zouden mogen maken uit hoofde van schending van de in lid 4 van dit artikel genoemde garantie.

 

ARTIKEL 8. | SLOTBEPALINGEN

8.1. Op alle overeenkomsten en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

8.3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Online ondernemen aangewezen om van geschillen kennis te nemen.

8.4. Online ondernemen heeft daarenboven het recht, als eiseres vorderingen aan te brengen bij de bevoegde rechter van de woonplaats van gedaagde.

Oisterwijk, 1 april 2021