Disclaimer

Disclaimer

De site Online ondernemen neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar verlangt kan worden om te verzekeren dat de informatie op deze site juist en up-to-date is. Fouten en verzuimen zijn echter niet uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie.

De op deze site genoemde diensten (en producten) zijn afgestemd op de Nederlandse wetgeving. Op raadpleging van deze website en iedere aanbieding, aanvaarding of overeenkomst is de tekst van deze pagina van toepassing, alsmede de Algemene Voorwaarden van Online ondernemen en het Nederlands recht.

Online ondernemen heeft geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker wordt gebruikt en wijst iedere aansprakelijkheid af voor verlies van inkomsten of voor directe, indirecte of gevolgschade -van welke aard dan ook- voortvloeiend uit of in verband staand met het gebruik van de via deze site of anderszins verstrekte informatie en/of geleverde diensten/produkten.

Onverminderd het verder bepaalde in de disclaimer van Online ondernemen, kan Online ondernemen niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Online ondernemen aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, de daarop verschenen of naar verwezen inhoud of de (on)bereikbaarheid van de site.

Uitingen op Online ondernemen, zijn die van derden en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Online ondernemen. Online ondernemen kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Online ondernemen kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de Gebruiker wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hyperlinks

Verwijzingen op deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden waarover Online ondernemen geen controle heeft. Online ondernemen draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie via die andere bronnen. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan zijn verbonden.

Copyright

De merken en logo’s (hierna tezamen: “merken”) die gebruikt en vertoond worden op deze site, zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van Online ondernemen of van de wettelijke eigenaren en mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van die merken niet gebruikt worden.

Ook de overige intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot auteursrechten, model rechten en rechten op databanken, welke verband houden met of rusten op (delen van) deze website of op de afgebeelde zaken, behoren toe aan Online ondernemen of de wettelijke eigenaren en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker, houder en/of rechthebbende niet worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt, behalve voor zover zulks strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website c.q. het communiceren over of het tot stand brengen c.q. uitvoeren van een overeenkomst met Online ondernemen.

Wijzigingen aan de website Onlineondernemen.nu en gebruiksvoorwaarden

Online ondernemen behoudt zich het recht voor om de voor jou toegankelijke diensten en informatie op de website Onlineondernemen.eu zonder voorafgaande kennisgeving en naar goeddunken van Online ondernemen terug te trekken, te beperken of te wijzigen. Dit houdt ook in dat te allen tijde zonder nadere berichtgeving de informatie, diensten, producten of ander materiaal op de website Onlineondernemen.eu kunnen worden verbeterd of gewijzigd. Hetzelfde geldt voor wijzigingen aan deze gebruiksvoorwaarden.

Oisterwijk, 1 oktober 2020