privacyverklaring

Privacyverklaring

Online ondernemen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Online ondernemen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens en jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Online ondernemen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy beleid of in algemenere zin, vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via onderstaande contactgegevens:

Onlineondernemen.nu
Telefoon: +31 (0)13- 2079091
E-mail: info@onlineondernemen.nu
Internet: https://www.onlineondernemen.nu/contact

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden door Online ondernemen verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodiging;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • Versturen van nieuwsbrieven e/o andere marketingdoeleinden
 • Het beheren/optimaliseren van de website;

Daarnaast worden gegevens verwerkt die passief worden verstrekt, zoals jouw IP-adres. Wij gebruiken deze gegevens om statistieken en analyses te maken over het gebruik van onze website, om het gebruiksgemak voor jou als bezoeker te verbeteren, om relevante advertenties te tonen en de prestaties van onze website te optimaliseren. Wij zullen niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en/of voor de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Straat / huisnummer
 • Postcode / woonplaats
 • Land
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons verstrekt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Online ondernemen geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we géén verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen we de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Advertenties en cookies

Om de website zo optimaal mogelijk te laten functioneren en om bezoekers zo goed mogelijk van dienst te zijn, maakt Onlineondernemen.eu gebruik van cookies.

In dit kader worden gegevens omtrent uw bezoek aan onze website verzameld, zoals bezoekfrequentie, browsertype, bezochte pagina’s en duur van het bezoek. Deze informatie gebruikt Online ondernemen om de gebruikersvriendelijkheid van de website te bevorderen.

Wanneer je geen cookies op je computer wilt, dan kun je het gebruik hiervan blokkeren via jouw browserinstellingen. Hou er rekening mee dat sommige mogelijkheden op de website alleen werken als je cookies toestaat.

Je kunt ook cookies uit jouw browsergeschiedenis verwijderen. Door het verwijderen van de cookies op een regelmatige basis, kun je het gebruikersprofiel wat daarmee is opgebouwd veranderen. Het verwijderen van cookies stopt echter niet het verzamelen van de data, het verwijdert slechts het profiel gebaseerd op de eerdere browsegeschiedenis.

Op de website Onlineondernemen.eu is het ook mogelijk om pagina’s te delen via sociale media zoals Facebook, Pinterest, Instagram, Youtube en Twitter. Hiermee kunnen de beheerders van deze sociale media bepaalde informatie over jou bijhouden. Online ondernemen heeft hier verder geen invloed op. Raadpleeg het privacy- en cookiebeleid van deze social media diensten voor meer informatie, voor je hier gebruik van maakt.

Beveiliging en bescherming van persoonsgegevens

Wij vinden de bescherming van jouw persoonsgegevens belangrijk en zullen passende technische en organisatorische maatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ander onrechtmatig gebruik. Omdat geen enkel IT systeem 100% beveiligd kan zijn, kunnen wij de veiligheid van jouw persoonsgegevens die je aan ons verstrekt helaas niet voor 100% garanderen.

Wij hebben o.a. de volgende maatregelen genomen:

 • Op onze websites is sprake van een beveiligde SSL-verbinding voor de overdracht van (persoons)gegevens;
 • Persoonsgegevens worden o.a. opgeslagen bij een hostingpartij welke een adequate beveiliging waarborgt;
 • Er worden periodiek backups gemaakt om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen en/of te kunnen herstellen;
 • Wij maken gebruik van virussoftware en firewalls;
 • Intern zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen;
 • Alle medewerkers zijn op de hoogte van de AVG regelgeving en geïnformeerd over voorzorgsmaatregelen en meldingsplicht bij calamiteiten.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in te zien en/of om te controleren of deze juist zijn. Dat kan door ons een e-mail te sturen. Wij zullen je dan schriftelijk of per e-mail, zo snel mogelijk, een overzicht toesturen van alle persoonsgegevens die wij van jou hebben.

Je hebt tevens de mogelijkheid om ons schriftelijk of per e-mail te verzoeken om jouw persoonsgegevens geheel te verwijderen. Wij zullen een dergelijk verzoek zo snel mogelijk doorvoeren.

Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor verwerkelijking van de doeleinden waarvoor we de gegevens verkregen, of voor de termijn waarvoor je ons toestemming hebt gegeven.

Hyperlinks

Verwijzingen op deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden waarover Online ondernemen geen controle heeft. Online ondernemen draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie via die andere bronnen. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan zijn verbonden.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kun je met ons contact opnemen. Kom je hier niet met ons uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Aanpassingen Privacyverklaring

Om ontwikkelingen in wet- en regelgeving of in de diensten van Online ondernemen te kunnen verwerken, behoudt Online ondernemen zich het recht voor om de inhoud van deze Privacyverklaring aan te passen. Online ondernemen adviseert jou daarom deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Contact

Als je naar aanleiding van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neemt dan gerust contact met ons op!

Oisterwijk, 1 oktober 2020